Zámer Občianskeho združenia V poHYBE

Vážení občania Hýb a Východnej – potencionálni vlastníci poľnohospodárskych pozemkov v časti katastrov (Pod Kundrátovo, Diely resp. Lazy a Dolina) dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zámere Občianskeho združenia V poHYBE sprístupniť a vybudovať NCH (náučný chodník) po trase bývalej lesnej železničky nad meandrami Hybice v Hybickej tiesňave.

Posledných 60 – 70 rokoch neboli v tejto lokalite ľudskou činnos-ťou porasty náletových drevín redukované a takto sa tiesňava stala veľmi ťažko priechodná. Preto, aby sme umožnili priechod touto z krajinárskeho hľadiska najkrajšou časťou našich katastrov chceme do jarných mesiacov (marec 2017) odstrániť nevyhnutne potrebný počet krov a stromov. Pri predbežnom spočítaní sme okrem krov napočítali na PPF (poľnohospodárskom pôdnom fonde):

smrek 29 ks, jelša 25 ks, topoľ-osika 25 ks, vŕba-rakyta 6 ks a breza 1 ks.

Ak predpokladáme, že tieto odstránené dreviny budú zdravé – vhodné na tesárske konštrukcie, tak v prípade úspešného podania projektu a získania podpory z EÚ ich použijeme na premostenie nad tokom Hybice v celkovom počte 14x.

V močaristých úsekoch plánujeme pre pohodlný priechod vybudovať drevené chodníky z drevín vyťažených z týchto úsekov (jelša, topoľ).  Jednotlivé dreviny určené na odstránenie sú z vrchnej strany (od Sihál) označené bielou nastriekanou bodkou vo výške cca 1,50 nad zemou. V prípade, že vlastníci pozemkov prejavia záujem o drevo z od-stránených náletových drevín, žiadame ich aby doložili – preukázali vlastníctvo a do začiatku prác na stavbe mostíkov si drevnú hmotu odviezli na vlastné náklady. Inak ich chceme použiť na vyššie uvedené tesárske konštrukcie.

Za pochopenie a podporu nášho snaženia Vám ďakujeme a veríme, že po úspešnom absolvovaní všetkých nevyhnutných krokov sa budeme môcť stretávať pri prechádzkach po NCH.
Vašu podporu môžete prejaviť aj zaplatením členského príspevku 5.-€ /rok. Všetky informácie o činnosti OZ V poHYBE získate na t. č. 0903/641605 a na stránke OZ www.vpohybe.hybe.sk

Ing. Ján Žiška (predseda OZ V poHYBE)